නිවසක් සනග ඉඩමක් විකිනීමට .( Niwasak samaga idamak )

Published by Yasas 2018-11-01 10:11:51 Moneragala, Moneragala

නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිනීවට ඇත පචස් 25ක් සමග නිවසක්. . ජලය සහ විදුලියද සහිතය . මොනරගල නගරයට 1.5km .. හුලන්දාවට නුදුරින් පිහිරා ඇත..

Land
Land Type : Other
Land Size : 25 Perches
Address : Hulandawa
For sell
Moneragala, Moneragala
Ad ID 16732

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka