නිවසක් සනග ඉඩමක් විකිනීමට .( Niwasak samaga idamak )

Published by Yasas 2018-11-01 10:11:51 Moneragala, Moneragala

නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිනීවට ඇත පචස් 25ක් සමග නිවසක්. . ජලය සහ විදුලියද සහිතය . මොනරගල නගරයට 1.5km .. හුලන්දාවට නුදුරින් පිහිරා ඇත..

Land
Land Type : Other
Land Size : 25 Perches
Address : Hulandawa
For sell
Moneragala, Moneragala
Ad ID 16732

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads