නාවික හමුදාවේ ඉංජිනේරු කාර්මික

Published by abc 2018-07-14 14:07:26 Kandy, Kandy

මහනුවර බොදු 1989 අඩි 5.4 උසස් පෙළ සමත් නාවික හමුදාවේ ඉංජිනේරු කාර්මික එකම පුතුට රජයේ රැකියාවති දුවකු රජයේ විශ්‍රාමික දෙමව්පියන් සොයති.කුලභේද නොසලකයි. 081 5673917

Groom
Marital Status : Unmarried
Age : 29
Marriage Proposal
Kandy, Kandy
Ad ID 2631
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka