වෙන්නප්පුව නගර මධ්‍යයේ අගනා ඉඩම

Published by Asela Perera 2018-12-13 13:12:04 Puttalam, Wennappuwa

හැටන් නැෂනල් බැංකුව පිටුපසින්, ජයසිරි මාවතේ පර්චස් 9.5ක ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට. හලාවත කොලඹ ප්‍රධාන මාර්ගය පේන දුරින් මීටර් 30. වෙන්නප්පුව ශාන්ත ජෝශප් විදුහල සහ ශු. පවුලේ බාලිකා විදුහල සීමිවේ. විමසන්න 0772963025

Land
Land Type : Residential
Land Size : 9.5 Perches
Address : ජයසිරි මාවත, වෙන්නප්පුව
For sell
Puttalam, Wennappuwa
Ad ID 19980

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads