ඉන්දියන් කීරී මහ ජෝඩු දෙකක්

Published by Yasas 2018-10-31 16:10:38 Moneragala, Moneragala

ටිප්ලර් කුරුල්ල.
ඉන්දියන් කීරි කුරුල්ලො දෙන්මයි කිරිල්ලී .
පැය 5ක් 6ක් හිටපු අය මේයාලගේ පටව් පැය 3ක් ඉන්නව ඒයාල වික්කා .
මහ ජෝඩු දෙක හදිස්සි නිසා දෙන්නේ ඉක්මනින්ම..

Pets
Animal Type : bird
For sell
Moneragala, Moneragala
Ad ID 16662

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads