රුවන් මංගල සේවය ආයතනය

Published by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA 2019-06-26 06:06:08 Matale, Matale

රුවන් මංගල සේවා ආයතනය ,ඔබට තවමත් සහකරුවෙක් හා සහකාරිය නොමැත සහකරුවෙක් හා සහකාරිය සොදිය හැකිය අපවෙත පැම්ණ හැකිය හා තැපැල් මගින් කළහැකිය රුපියල් 7000/= පහත ගිණුම්මට යොමුකරන්න සම්පත් බැංකුව ගිණුම්හිමියාගේ නම හා අංකය ආර් .පී.කුලතුංග 101053561715 තැන්පත් කර ලදුපත සමඟ ජායාරූපය හා කේන්දරපිටපත පහත ලිපිනයට පැම්ණෙන්න හා තැපැල් කළහැකිය .රුවන් ප්‍රදිප් කුලතුංග ,"ප්‍රදිප්විලා",නො 72/6,ඇලස්වත්ත ,කිරිමැටිමුල්ල ,තෙලිජ්ජවිල ,මාතර. 0787540667/0769244761

For sell
Matale, Matale
Ad ID 25116

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads