රුවන් මංගල සේවය ආයතනය

Published by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA 2019-06-26 06:06:08 Matale, Matale

රුවන් මංගල සේවා ආයතනය ,ඔබට තවමත් සහකරුවෙක් හා සහකාරිය නොමැත සහකරුවෙක් හා සහකාරිය සොදිය හැකිය අපවෙත පැම්ණ හැකිය හා තැපැල් මගින් කළහැකිය රුපියල් 7000/= පහත ගිණුම්මට යොමුකරන්න සම්පත් බැංකුව ගිණුම්හිමියාගේ නම හා අංකය ආර් .පී.කුලතුංග 101053561715 තැන්පත් කර ලදුපත සමඟ ජායාරූපය හා කේන්දරපිටපත පහත ලිපිනයට පැම්ණෙන්න හා තැපැල් කළහැකිය .රුවන් ප්‍රදිප් කුලතුංග ,"ප්‍රදිප්විලා",නො 72/6,ඇලස්වත්ත ,කිරිමැටිමුල්ල ,තෙලිජ්ජවිල ,මාතර. 0787540667/0769244761

For sell
Matale, Matale
Ad ID 25116

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka