මාතලේ නගරය මධ්‍යයේ ඉඩමක්

Published by Sampath samaravijaya 2019-01-08 12:01:49 Matale, Matale

මාතලේ meewaththa kubura para 7 1/2 ඉඩම නිවස සමඟ මාතලේ නගරය මධ්‍ය ඔරලෝසු කණුව අසලට විනාඩි පහයි peoples bank පිටුපස ඉඩම මාතලේ st'thomas Girls, st Thomas boys chrish church,sangamiththa පාසල් අත දුරින් මිල ගණන් කථා කර ගත හැක. විස්තර සඳහා 0773232400 විමසන්න

Land
Land Type : Commercial
Land Size : 7 1/2 Perches
Address : මීවත්තකුඹුර පාර, මාතලේ
For sell
Matale, Matale
Ad ID 21605

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka