මැෂින් ක්‍රියාකරුවන් - කුරුණෑගල

Published by new vandy 2018-07-23 16:07:47 Kurunegala, Kurunegala

අප ඇඟලුම් ආයතන සඳහා මැෂින් ක්‍රියාකරුවන් /ක්‍රියාකාරිනියන් අවශ්‍යව ඇත .

➪වයස අවු ;18-25 අතර විය යුතුය .
➪නුපුහුණු අය සඳහා මාසික වැටුප 25000/= සිට ඉහලට .
➪පුහුණු/නුපුහුණු දෙපාර්ශයටම අයදුම් කල හැක .
➪උදේ ,දවල් ආහාර නොමිලේ සැපයේ .
➪ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයේ .

Jobs in Srilanka
Industry : Manufacturing
Job Type : Full time
Apply Via : මැෂින් ක්‍රියාකරුවන් - කුරුණෑගල
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 4120

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka