මැෂින් ක්‍රියාකරුවන් - කුරුණෑගල

Published by new vandy 2018-07-23 16:07:47 Kurunegala, Kurunegala

අප ඇඟලුම් ආයතන සඳහා මැෂින් ක්‍රියාකරුවන් /ක්‍රියාකාරිනියන් අවශ්‍යව ඇත .

➪වයස අවු ;18-25 අතර විය යුතුය .
➪නුපුහුණු අය සඳහා මාසික වැටුප 25000/= සිට ඉහලට .
➪පුහුණු/නුපුහුණු දෙපාර්ශයටම අයදුම් කල හැක .
➪උදේ ,දවල් ආහාර නොමිලේ සැපයේ .
➪ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයේ .

Jobs in Srilanka
Industry : Manufacturing
Job Type : Full time
Apply Via : මැෂින් ක්‍රියාකරුවන් - කුරුණෑගල
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 4120

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads