බර / සැහැල්ලූ රියදුරන් අවශ්‍යයි

Published by VDR Company 2018-11-23 11:11:51 Kurunegala, Kurunegala

බර / සැහැල්ලූ රියදුරන් අවශ්‍යයි
දිවයිනේ ප‍්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික ආයතනයක් සදහා කාර් / වෑන් / කැබ් / ලොරි / ටිපර් / ටාටා / ලේලනඞ්
රථ පැදවීමට බර වාහන හා සැහැල්ලූ වාහන රියදුරන්
වයස 18-60 අතර දැන් බදවා ගැනේ
සැහැලලූ වාහන වැටුප 35000/-
බර වාහන වැටුප 52000/-

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 55000
Industry : Transport
Job Type : Full time
Apply Via : Driving
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 18599

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads