නිවෙස් ඇතුළත තබන මල් ජෝච්චි

Published by dinesh 2019-04-09 00:04:08 Kurunegala, Hettipola

🔴 නිවසේ අභ්‍යන්තරය තැබීම සඳහා මල් පෝච්චි නිර්මාණය කර ඇත
🔴 නවීන තාක්ෂණයට අනුව මෙම පැළෑටිය තුළින් වැඩි ඔක්ෂිජන් වායුව පිට කරන බව නූතනයේ සොයාගෙන ඇත
🔴 අද සමාජයේ විවිධ මාතෘකා අරඹයා වේගයෙන් දුවන මිනිසාට මෙම පුංචි මල් පැලය මානසික වශයෙන් සතුටක් ඇති කරයි
🔴 පරිසර විනාශය දැඩි ලෙස සිදුවන මෙම කාල පරාසය තුළ පුංචි මල් පැළෑටියකින් වුවද ඔබ පරිසරය රැකීමට සහභාගී විය හැකියි
🔴 මල් පැලෑටි වලට පුරා වසර 12 ක් ආයු කාලයක් ඇති අතර පුංචි වතුර කෝප්පයකින් ඔබට ඉදිරියට නඩත්තු කර ගෙන යා හැකි වෙයි
🔴 ඔබට අවශ්‍ය සියලුම මල් පැල සඳහා අප අමතන්න තොග සහ සිල්ලර වශයෙන් අප අලෙවි කරනු ලැබේ

For sell
Kurunegala, Hettipola
Ad ID 24258

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka