ඉඩමක් ව්කිනිමට තිබේ මුදල් හදිස්සියක්

Published by Hiruth 2020-08-12 17:08:51 Kurunegala, Alawwa

ඉතාමත් නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා තිබෙන අලව්ව තුල්හිරියේ ඉඩම නිවසක් ඉදිකිරීම්ට හෝ වෙනත් කර්මාන්තයක් සදහා සුදුසුය (කුරුණෑගල ප්‍රධාන පාරේ සිට ඉඩමට ම්ටර් 50)
ජලය, විදුලිය සහ අනික් පහසුකම් තිබේ.
1 පර්චස් - 85000 (54 පර්චස්)
අමතන්න - 0702025190

Very Decent Residential Land (Thulhiriya Alawwa) near the kurunagala main road (Main road to the land about 50 meters)
This land suitable for build a house or Etc....
1 perch - 85000 (54 Perches)
Water, Electricity and many more facilities.
Contact - 0702025190

Land
Land Type : Other
Land Size : 54 Acres
Address : Thulhiriya Alawwa
For sell
Kurunegala, Alawwa
Ad ID 27670

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka