යෙලෝව් මල්බොරො ඩිස්කස් මසුන්

Published by Aqua Reflection 2018-08-09 14:08:05 Kegalle, Rambukkana

යෙලෝව් මල්බොරො ඩිස්කස් මසුන්
හොද සෟඛ්‍ය තත්වයේ සිටී
බීෆ් හාට් ආහාරයට ගනී

Yellow Malboro Discus Fishes
size6-7cm
4500/-
(Negotiable if wholesale)
0754667171

super quality #discus fishes

අපේ පේජ් එකට ලයික් එකක් දාලා සප් එකක් දීලා සෙට් වෙන්න

අඩුවට ජලජ පැලෑටි
ඩිස්කස් මසුන්
ලංකාව පුරා ඩිලිවරි පහසුකම්
සහිතයි

Pets
Animal Type : fish
For sell
Kegalle, Rambukkana
Ad ID 5153

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka