රබර් වත්තක් විකිණීමට මුදල් හදිස්සියක

Published by Hiruth 2020-08-12 17:08:06 Kegalle, Galigamuwa

නුවර පාරේ යට්ටොගොඩ පිහිටි අක්කර 6i පර්චස් 125.5ක ඉතා සුන්දර ඉඩම
ඉඩමටම පුලුල් පාර
ජලය හා විදුලි පහසුකම් ඇත
ඕනෑම වගාවකට හෝ වි්‍යාපරයකට ඉතා අගනා ඉඩම නිශ්කලන්ක පරිසරයකි
නිරවුල් බිම් සවි සින්නක්කර ඔප්පු
නිවසක් තැනිමටත් හැක
මුදල් හදිසියක් සදහා විකිණීමට
පර්චස් 1085 කින් සමන්විතයි.
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 0702025190
බස්නැවතුම් පොළට 900m
සුන්දර පරිසරයක් ඇති නිස්කලංක ඉඩමක්
ඕනෑම වගාවකට සරුපස.........
මුදල් හදිසියක් සදහා ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
අන්තිම ලක්ෂ 108 දෙනවා
පර්චස් 1 - 11000
ගැනුම්කරුවන් පමනක් කතා කරන්න - 0702025190

Land
Land Type : Other
Land Size : 1085. Perches
Address : Yattogoda
For sell
Kegalle, Galigamuwa
Ad ID 27669

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka