කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට මුහුණලා ඉඩම

Published by Kasun bandara 2020-07-30 08:07:53 Kegalle, Galigamuwa

කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල ප්‍රදාන මාර්ගයේ පිහිටි නිරවුල් ඔප්පු සහිත පර්චස් 67.5ක බෑවුමක් සහිත හිස් ඉඩම මුදල් හදිස්සියක් නිසා විකිනිමට ඇත කෑගල්ල නගරයට 9km කොලබ නුවර ප්‍රදාන මාර්ගයට(ගලිගමුව)4.5km විමසිම් 0754396231 මිල සාකච්චා කර ගත හැක

Land
Land Type : Commercial
Land Size : 67.5 Perches
Address : Narangoda
For sell
Kegalle, Galigamuwa
Ad ID 27411

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka