කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට මුහුණලා ඉඩම

Published by Kasun bandara 2020-04-06 12:04:52 Kegalle, Galigamuwa

කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට මුහුණලා පර්චස් 67 ක ඉඩම ඉතා ඉක්මනින් විකිණිමට ඇත ලක්ශ 35යි මුදල් හදිස්සියක් නිසා විකිණිමට ඇත කතා කරන්න 0754396231

Land
Land Type : Commercial
Land Size : 67 Perches
Address : narangoda
For sell
Kegalle, Galigamuwa
Ad ID 26278

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka