ටයිප් සෙටර් - පිළිමතලාව

Published by ceylon ads 2018-07-17 16:07:36 Kandy, Pilimatalawa

අප ආයතනයේ ටයිප්සෙටින් ඇබෑර්තු සඳහා පුහුණු / නුපුහුණු අයවලුන් බඳවා ගැනේ.

#CorelDRAW, Photoshop පළපුරුදු අය සඳහා සැලකිල්ලක් දැක්වේ.
# නුපුහුණු අයවලුන් පුහුණු කර බඳවාගැනේ.
# ස්ත්‍රී/ පුරුෂ දෙපාර්ශවයෙන්ම.
# වැටුප - රු.10000 - 20000
# පුහුණු අයවලුන් සඳහා වැටුප සාකච්චා කරගත හැක.

Jobs in Srilanka
Industry : It telecom
Job Type : Full time
Apply Via : ටයිප් සෙටර් - පිළිමතලාව
For sell
Kandy, Pilimatalawa
Ad ID 3172

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka