ටයිප් සෙටර් - පිළිමතලාව

Published by ceylon ads 2018-07-17 16:07:36 Kandy, Pilimatalawa

අප ආයතනයේ ටයිප්සෙටින් ඇබෑර්තු සඳහා පුහුණු / නුපුහුණු අයවලුන් බඳවා ගැනේ.

#CorelDRAW, Photoshop පළපුරුදු අය සඳහා සැලකිල්ලක් දැක්වේ.
# නුපුහුණු අයවලුන් පුහුණු කර බඳවාගැනේ.
# ස්ත්‍රී/ පුරුෂ දෙපාර්ශවයෙන්ම.
# වැටුප - රු.10000 - 20000
# පුහුණු අයවලුන් සඳහා වැටුප සාකච්චා කරගත හැක.

Jobs in Srilanka
Industry : It telecom
Job Type : Full time
Apply Via : ටයිප් සෙටර් - පිළිමතලාව
For sell
Kandy, Pilimatalawa
Ad ID 3172

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads