අැලුමිනියම් වෑද්දුම් කරනයට උප කොන්ත

Published by Dimal Kasun 2018-11-01 22:11:19 Gampaha, Biyagama

අප අායතනයට අැලුමිනියම් වෑද්දුම් කරන උප කොන්ත්‍රාත් කරුවන් අවශ්‍යයි.

Jobs in Srilanka
Industry : General
Job Type : Other
Apply Via : Sub Contract
Web Site : www.alugreatengineering.com
For sell
Gampaha, Biyagama
Ad ID 16794

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads