පරිපාලන නිලධාරි (කාන්තා/පිරිමි)- ගාල්ල

Published by dhanushka 2018-07-26 12:07:30 Galle, Galle

ජාත්යන්තර සමාගමක් වන DMI (Pvt) Ltd හි නව ශාඛා සමුහයට දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම සීමිත කළමනාකරණ පුරප්පාඩු සදහා කඩිනමින් බදවා ගැනීම් දැන් සිදු කෙරේ

ඔබත් * වයස අවරුදු 18 ත් 25ත් අතර
* අවම වශයෙන් O/L,A/L සමත් හෝ පෙනී සිටි
* කාර්යශුර තරුණ තරුණියක් නම්
අප හා එක්වන්න .

අපෙන් ඔබට

* පුහුණු කාලය තුල රු 15000 සිට 22000 දක්වා දීමනාවක්
* නොමිලේ ජාත්යන්තර පුහුණුවක්
* නොමිලේ ආහාර හා නවාතැන් පහසුකම්
* පුහුණුවෙන් පසු රු 40000 සිට රු 75000 දක්වා ස්ථිර වැටුප් සමග දීමනා
* විදෙස් සංචාර
* නොමිලේ රක්ෂනාවරනයක් සහ තවත් දීමනා රැසක්
* ETF/EPF
පුරප්පාඩු සීමිත බැවින් අපගේ දුරකථන අංකයට කතා කර සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා දිනයක් වෙන් කරගන්න. (job bank එකක් නොවේ.)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Marketing
Job Type : Full time
Apply Via : 0716836831
For sell
Galle, Galle
Ad ID 4432

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads