බද්දේගම අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම ආසන්නය

Published by Buddhika 2019-01-15 17:01:21 Galle, Baddegama

බද්දේගම අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම ආසන්නයේ පර් 14 ඉඩම් කැබලි දෙකක් ඉක්මනින් විකිනීමට .(අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම ට මීටර් 750 /ප්‍රදේශයේ ඉඩම් මිලට වඩා අඩුවෙන් /පිරිසිදු ඔප්පු )

Land
Land Type : Other
Land Size : 14 Perches
Address :
For sell
Galle, Baddegama
Ad ID 22001

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka