සහය කළමනාරකණ /කළමනාකරණ පුහුණු

Published by ceylonads job bank 2018-11-12 13:11:52 Colombo, Ratmalana

Granton Marketing (Pvt) Ltd. ආයතනයේ පහත තනතුරු සදහා පුහුණු / නුපුහුණු සේවක සේවිකාවන් බදවා ගැනේ.

සහය කළමනාරකණ
කළමනාකරණ පුහුණු
ගිණුම් සහායක
පාරිභෝගිික සම්බන්ධතා නිලධාරි
පිලිගැනීමේ නිලධාරිනි

වයස අවු. 18 - 40 අතර
A/L හා O/L සමත්


(2-82)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 50000
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Ratmalana
Ad ID 17698

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads