සහය කළමනාරකණ /කළමනාකරණ පුහුණු

Published by ceylonads job bank 2018-11-12 13:11:52 Colombo, Ratmalana

Granton Marketing (Pvt) Ltd. ආයතනයේ පහත තනතුරු සදහා පුහුණු / නුපුහුණු සේවක සේවිකාවන් බදවා ගැනේ.

සහය කළමනාරකණ
කළමනාකරණ පුහුණු
ගිණුම් සහායක
පාරිභෝගිික සම්බන්ධතා නිලධාරි
පිලිගැනීමේ නිලධාරිනි

වයස අවු. 18 - 40 අතර
A/L හා O/L සමත්


(2-82)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 50000
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Ratmalana
Ad ID 17698

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka