බර වාහන,සැහැල්ලු වාහන රියදුරු ඇබෑර්ත

Published by quik jobs 2018-10-19 14:10:04 Colombo, Maharagama

බර වාහන,සැහැල්ලු වාහන රියදුරු ඇබෑර්තු
• වයස 18-50 අතර
• වැටුප 50000 ට වැඩි
• ආහාර නවාතැන් පහසුකම් සමගින්
• EPF/ETF පැමිණීමේ දීමනා හා නිවාඩු හිමිකම් සමගින්
• *වැඩි විස්තර සදහා පහත දුරකතන අංක අමතන්න

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Transport
Job Type : Full time
Apply Via : all
For sell
Colombo, Maharagama
Ad ID 15312

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka