බර වාහන,සැහැල්ලු වාහන රියදුරු ඇබෑර්ත

Published by quik jobs 2018-10-19 14:10:04 Colombo, Maharagama

බර වාහන,සැහැල්ලු වාහන රියදුරු ඇබෑර්තු
• වයස 18-50 අතර
• වැටුප 50000 ට වැඩි
• ආහාර නවාතැන් පහසුකම් සමගින්
• EPF/ETF පැමිණීමේ දීමනා හා නිවාඩු හිමිකම් සමගින්
• *වැඩි විස්තර සදහා පහත දුරකතන අංක අමතන්න

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Transport
Job Type : Full time
Apply Via : all
For sell
Colombo, Maharagama
Ad ID 15312

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads