වාස්තු විද්යානුකුලව නිවාස සැලසුම් ඇඳ

Published by Dimuthu 2019-03-02 20:03:13 Colombo, Kaduwela

වාස්තු විද්යානුකුලව නිවාස සැලසුම් ඇඳීම සහ ඇස්තමේන්තු සැකසීම ඔබගේ ඉඩම පිහිටි ස්ථානයටම පැමින බලා ඊට සරිලනම සහ ඔබේ අදහස් වලට ගැලපෙනම අලංකාර වාසනාවන්ත නිවාස සැලැස්මක් අපෙන්
තෝරා ගෑනීමට පෑකේජ (Packages )කිහිපයක්..
නිවසේ සියලුම විස්තර සවිස්තරත්මකව සෑලසුම් (Detail Drawings) මගින්
Bank Loan - ණය පහසුම්කම්...ලබා ගෑනීමට අවශ්ය) සියලුම ලේඛණ (BOQ/Estimate)
ප්‍රාදේශිය සභා අනුමෙතිය සදහා අවශ්ය සියලුම ලේඛණ
එකම තෑනකින් ලබා ගෑනීමට අදම අමතන්න
0718149798

(නිවස සෑදීමට පෙර සියලු දෝශ රහිතව වාස්තු විද්යානුකුලව නිර්මානයවූ නිවස 3D මගින් බලා ගත හෑක....)
ඔබගේ දෑනට ඈද තිබෙන සෑලසුමට ලස්සන 3D ක් කර ගන්නත් පුලුවන්....

Services
Service Type : Construction
For sell
Colombo, Kaduwela
Ad ID 23637

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads