මැෂින් ඔපරේටර් - කඩවත

Published by private poster 2018-08-09 16:08:59 Colombo, Colombo

අප කඩවත මහර එජි කාර්යාලයට නොදුරුව පිහිටි ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්තශාලාවට ආධුනික සහ පළපුරුදු සේවක මහතුන් බඳවා ගැනෙයි. නවාතැන් පහසුකම් සහ දිවා ආහාරයද නොමිලේ. විමසීම

Jobs in Srilanka
Industry : Manufacturing
Job Type : Full time
Apply Via : මැෂින් ඔපරේටර් - කඩවත
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 5199

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka