රක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර යේ රැකියා අවස්ථා

Published by jobs 2018-07-13 14:07:25 Colombo, Colombo

රක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර යේ අර්ධ කාලීන හෝ පූර්නකාලීන රැකියා අවස්ථා

online costumer handling and marketing
අ.පො.ස සාමාන්යය පෙළ ගණිතය විෂය සමත් ගැහැණු / පිරිමි දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කල හැක

Tel : 0725774089

Email : Info.parttimejober@gmail.com
ඔබගේ අයදුම්පත් ඉහත EMAIL ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න .

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 40000
Industry : Marketing
Job Type : Part time
Apply Via : රක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර යේ රැකියා අවස්ථා
Web Site : Info.parttimejober@gmail.com
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 2467

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka