රක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර යේ රැකියා අවස්ථා

Published by jobs 2018-07-13 14:07:25 Colombo, Colombo

රක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර යේ අර්ධ කාලීන හෝ පූර්නකාලීන රැකියා අවස්ථා

online costumer handling and marketing
අ.පො.ස සාමාන්යය පෙළ ගණිතය විෂය සමත් ගැහැණු / පිරිමි දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කල හැක

Tel : 0725774089

Email : Info.parttimejober@gmail.com
ඔබගේ අයදුම්පත් ඉහත EMAIL ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න .

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 40000
Industry : Marketing
Job Type : Part time
Apply Via : රක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර යේ රැකියා අවස්ථා
Web Site : Info.parttimejober@gmail.com
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 2467

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads