වෙළද සේවක / සේවිකාවන්

Published by ceylonads job bank 2018-11-14 10:11:13 Colombo, Colombo

Raaya Textile Shop ආයතනය සදහා වෙළද සේවක / සේවිකාවන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

වයස අවු. 20 - 40
පදිංචිය කොළඹ හෝ අවට විය යුතුය
කෑෂ් හා කාඩ් මඟින් ක්‍රියා කරවීමේ පළපුරුද්ද විශේෂ සුදුසුමක් ලෙස සැලකේ
පළපුරුද්ද මත ඉහළ වැටුප්


(2-367)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 25000
Industry : Fashion
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 17856

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads