වෙළද සේවක / සේවිකාවන්

Published by ceylonads job bank 2018-11-14 10:11:13 Colombo, Colombo

Raaya Textile Shop ආයතනය සදහා වෙළද සේවක / සේවිකාවන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

වයස අවු. 20 - 40
පදිංචිය කොළඹ හෝ අවට විය යුතුය
කෑෂ් හා කාඩ් මඟින් ක්‍රියා කරවීමේ පළපුරුද්ද විශේෂ සුදුසුමක් ලෙස සැලකේ
පළපුරුද්ද මත ඉහළ වැටුප්


(2-367)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 25000
Industry : Fashion
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 17856

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka