වෙල්ඩින් වැඩකරුවන් හා අත් උදව්කරුවන්

Published by ceylonads job bank 2018-11-08 14:11:58 Colombo, Boralesgamuwa

WN Graphic (Pvt) Ltd ඇඩ්වර්ටයිසින් ආයතනය සදහා වෙල්ඩින් වැඩකරුවන් හා අත් උදව්කරුවන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

(101)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 30000
Industry : Design
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Boralesgamuwa
Ad ID 17355

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads