බන්ඩාරවෙල නගරාසන්නව නිවසක් විකිනිමට

Published by Gihan mahela 2018-11-15 12:11:34 Badulla, Badulla

සින්නක්කර ඔප්පු.
බන්ඩාරවෙල නගරයට 500ම්.
ඉඩමේ විශාලත්වය පචස් 42කි.
ඉතඅත් සුන්දර නිස්කලන්ක පරිසරය.
ඉඩමෙම ජලපහසුකම සදහා ලිදක් කපා ඇත.
වොටර් බොර්ඩ් ජලපහසුකමත් ඇත.
නෙවසික පතින්චියට,සන්චරක හොටලයකට ඉතාමත් සුදුසු ඉඩමකි.

Furniture
Item Condition : Used
Item Type : Other
For sell
Badulla, Badulla
Ad ID 17980

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka