නිවසේ සිට ගණිතය පහසුවෙන් උගනිමු

Published by Sanjeewa jayathilake 2018-08-15 12:08:59 Anuradhapura, Anuradhapura

ඔබේ දරුවාත් 6,7,8,9,10,11 ශ්‍ර්ණිවල ඉගෙනුම ලබන ගණිතයට දුර්වල දුවෙක් හෝ පුතෙක්ද? ගණිතය යනු නිවැරදිව, මුල සිට සරලව ඉගෙනුම ලබන්නේ නම් පහසුවෙන් A සාමාර්ථයක් වෙත යාමට හැකි විශයකි. එන්න අප හා එක්වන්න. අප ඔබේ දරුවා දක්ශයෙක් කරන්නෙමු. පහත සබැඳියෙන් පිවිස වීඩියෝව නරඹන්න.

https://youtu.be/iskxVLiyNpE

Other Education
For sell
Anuradhapura, Anuradhapura
Ad ID 6536

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka