නිවසේ සිට ගණිතය පහසුවෙන් උගනිමු

Published by Sanjeewa jayathilake 2018-08-15 12:08:59 Anuradhapura, Anuradhapura

ඔබේ දරුවාත් 6,7,8,9,10,11 ශ්‍ර්ණිවල ඉගෙනුම ලබන ගණිතයට දුර්වල දුවෙක් හෝ පුතෙක්ද? ගණිතය යනු නිවැරදිව, මුල සිට සරලව ඉගෙනුම ලබන්නේ නම් පහසුවෙන් A සාමාර්ථයක් වෙත යාමට හැකි විශයකි. එන්න අප හා එක්වන්න. අප ඔබේ දරුවා දක්ශයෙක් කරන්නෙමු. පහත සබැඳියෙන් පිවිස වීඩියෝව නරඹන්න.

https://youtu.be/iskxVLiyNpE

Other Education
For sell
Anuradhapura, Anuradhapura
Ad ID 6536

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads