අනුරාධපුර නගරයට ආසන්නයෙන් වටිනා ඉඩමක

Published by udayanga 2020-07-30 14:07:51 Anuradhapura, Anuradhapura

අනුරාධපුර නගරයට ආසන්නව කොළඹ පුත්තලම A -12 ප්‍රදාන මාර්ගයේ උළුක්කුලම හන්දියේ ප්‍රදාන මාර්ගයට මුහුණලා පිහිටි පර්චස් 98 හා 72 වන සින්නක්කර ඔප්පු සහිත ඉඩම් දෙක වෙන වෙනම හෝ එකක් ලෙස විකිණීමට ඇත , කඩ කාමර දෙකක් , නිවාස දෙකක් , ජල පහසුකම් සදහා ලිදක් පිහිටා ඇත
තෙකලා විදුලිය , පැය විසිහතර පුරා ප්‍රවාහන පහසුකම් ,
අනුරාධපුර නගරයට කි.මි 8
අනුරාධපුර පුජා නගරයට කි.මි 7.5
පදිංචියට හෝ ව්‍යාපාරයක් සදහා ඉතා සුදුසුය

Land
Land Type : Commercial
Land Size : 170 Perches
Address :
For sell
Anuradhapura, Anuradhapura
Ad ID 27418

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka