කඩ කාමරයක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට

Published by Meddegoda 2019-05-13 15:05:04 Anuradhapura, Anuradhapura

අනුරාධපුර මිහින්තලය ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට 100mක් දුරින් පාසල පෙර පාසල දහම් පාසල සායන මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට කඩ කාමරයක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට

Land
Land Type : Other
Land Size : 40 Perches
Address : No.34, Infront of clinic center, Kurundankulama ,Anuradhapura
For sell
Anuradhapura, Anuradhapura
Ad ID 24741

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads