ගණකාධිකාරිවරියන් / ගිණුම් ලිපිකරු

Published by ceylonads job bank 2018-11-12 14:11:36 Anuradhapura, Anuradhapura

දර්ශන ඒජන්සීස් ඇන්ඩ් මෝටර්ස් ආයතනයේ පහත තනතුරු සදහා සේවක/ සේවිකාවන් බදවා ගැනේ.

ගණකාධිකාරිවරියන්
ගිණුම් ලිපිකරු
ප‍්‍රදර්ශනාගාර අලෙවි ප‍්‍රවර්ධන නිලධාරින්
අලෙවි සහායක
පළපුරුදු ට‍්‍රැක්ටර් කොටස් අලෙවිකරුවන්

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද අනුව සිත්ගන්නා වැටුප්


(2-42)

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Anuradhapura, Anuradhapura
Ad ID 17701

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka