ගණකාධිකාරිවරියන් / ගිණුම් ලිපිකරු

Published by ceylonads job bank 2018-11-12 14:11:36 Anuradhapura, Anuradhapura

දර්ශන ඒජන්සීස් ඇන්ඩ් මෝටර්ස් ආයතනයේ පහත තනතුරු සදහා සේවක/ සේවිකාවන් බදවා ගැනේ.

ගණකාධිකාරිවරියන්
ගිණුම් ලිපිකරු
ප‍්‍රදර්ශනාගාර අලෙවි ප‍්‍රවර්ධන නිලධාරින්
අලෙවි සහායක
පළපුරුදු ට‍්‍රැක්ටර් කොටස් අලෙවිකරුවන්

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද අනුව සිත්ගන්නා වැටුප්


(2-42)

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Anuradhapura, Anuradhapura
Ad ID 17701

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads