අම්පාර නගරයෙන් නිවසක් විකිණීමට තිබේ.

Published by Kalhara 2018-08-27 16:08:22 Ampara, Ampara

අම්පාර නගරයෙන් නිවසක් විකිණීමට තිබේ..
සියලු රජයේ සහ පෞද්ගලික ආයතන 1km ඇතුළත පිහිටා තිබේ...
*පර්චස් 35යි
*කාමර 05යි
*නිවස ටයිල් සහ සිවිලිම් කර ඇත..
*පොල් ගස් 05යි , තැඹිලි ගස් 04යි,අඹ ගස් 04යි...
* දිගාමඩුල්ල මහමෙව්නා භාවනා අසපුවට 150m යි..
ගනුදෙනුකරුවන් හා තැරැව්කරුවන් අමතන්න .
මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක...
Tel - 0713882880

Houses
Size (S.F) : 1900
Bed Rooms : 5
Bath Rooms : 1
Address : C/272/3A, Indrustrial Area, Ampara
For sell
Ampara, Ampara
Ad ID 8735

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka