පිදුරංගලින් සීිගිරිය පේන දුරින් ඉඩමක

Published by Enoch Mahesh 2018-10-22 22:10:21 Matale, Sigiriya

පිදුරංගලින් සීගිරි පව්ව පේනමානයෙන් (2km ක දුරින්) අක්කර 2 ක සුපිරි ඉඩමක් විකණීමට.

ඉඩමේ අඹ, කොස් වැනි ගස් වවා ඇත. විදුලි බලය තිබේ.

නිරවුල් ඔප්පු.

A super land of 1 acres near by ancient sigiriya

Right now the land is filled with trees such as mango,jack fruit and other plants.

Titles are clear.

0776450653 / 0750 581 481

Land
Land Type : Residential
Land Size : 2 Acres
Address : pidurangala
For rent
Matale, Sigiriya
Ad ID 15768

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka