නවාතැන් පහසුකම්- පිරිමි

Published by t.s.kumara 2019-01-28 13:01:08 Gampaha, Veyangoda

බෙම්මුල්ල දුම්රිය පොල අසල දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ සියලු පහසුකම් සහිත (ඇටෑච් බා රූම් &සියලු ගෘහ උපකරණ සහිතයි .සී සී ටීවි ආරක්ෂක පද්ධතිදුම්රිය පල පෙන්න දුර )කාමර කුලියට දීමට තිබේ අමතන්න 0702783439

Apartments
Size (S.F) : 10x15
Bed Rooms : 1
Bath Rooms : 1
Address : 58/1බණ්ඩාර බටවල බෙම්මුල්ල
For rent
Gampaha, Veyangoda
Ad ID 22612

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka