නවාතැන් පහසුකම්- පිරිමි

Published by t.s.kumara 2019-01-24 13:01:01 Gampaha, Veyangoda

ගම්පහ බෙම්මුල්ල දුම්රිය පොල අසල අති නවීන දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ කාමරයටම යාබද බාත්රූම් සහිත ව සියලු පහසුක වලින් යුක්ත දුම්රිය පැමිණි පසු කාමරයේ සිට දුම්රිය පොළට ළඟා විය හැකි අතර කාමරයට අවශ්‍ය සියලුම ගෘහ උපකරණ සහිත ය.cctv ආරක්ෂක පද්ධතියක් සමන්විත කාමර කුලියට දීමට තිබේ අමතන්න 0702783439

Apartments
Size (S.F) : 15x10
Bed Rooms : 1
Bath Rooms : 1
Address : 58/1බණ්ඩාර බටවල බෙම්මුල්ල
For rent
Gampaha, Veyangoda
Ad ID 22408

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka