නවාතැන් පහසුකම්- පිරිමි

Published by t.s.kumara 2019-01-23 18:01:58 Gampaha, Veyangoda

ගම්පහ බෙම්මුල්ල දුම්රිය පොල අසල (පෙනෙන දුර )නවීන දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ සියලු පහසුකම් සහිත (සියලුම ගෘහ උපකරණ &ඇටෑච් බා රූම් )තනි කාමර කුලියට දීමට තිබේ cctv ආරක්ෂක පද්ධතිය පද්ධතියෙන් ද ඇතුළ ය අමතන්න 0702783439/0332292830/0714420320/0718044470

Apartments
Size (S.F) : 10x12
Bed Rooms : 1
Bath Rooms : 1
Address : 58/1බණ්ඩාර බටවල බෙම්මුල්ල
For rent
Gampaha, Veyangoda
Ad ID 22371

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads