නවාතැන් පහසුකම්- පිරිමි

Published by t.s.kumara 2019-01-23 18:01:04 Gampaha, Veyangoda

ගම්පහ බෙම්මුල්ල දුම්රිය පොල අසල (පෙනෙන දුර )නවීන දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ සියලු පහසුකම් සහිත (සියලුම ගෘහ උපකරණ &ඇටෑච් බා රූම් )තනි කාමර කුලියට දීමට තිබේ cctv ආරක්ෂක පද්ධතිය පද්ධතියෙන් ද ඇතුළ ය අමතන්න 0702783439/0332292830/0714420320/0718044470

Apartments
Size (S.F) : 10x12
Bed Rooms : 1
Bath Rooms : 1
Address : 58/1බණ්ඩාර බටවල බෙම්මුල්ල
For rent
Gampaha, Veyangoda
Ad ID 22370

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka