ආඬිඅම්බලමින් අගනා බිම් කොටස් විකිණීම

Published by Kumari Perera 2019-01-02 22:01:03 Gampaha, Katunayake

පර්චෙස් 15 සහ 20 බිම් කොටස් විකිණීමට ඇත.

Land
Land Type : Residential
Land Size : 15 Perches
Address : යකඩයාවල පාර, ආඬිඅම්බලම
For rent
Gampaha, Katunayake
Ad ID 21255

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads