මාවරමණ්ඩිය මන්සන්දියේ නිවස බදුදීමට ඇ

Published by jayalal 2018-12-05 21:12:09 Gampaha, Biyagama

මාවරමණ්ඩිය මන්සන්දියේ. නිවසක් බදු දීමට ඇත. පාරට මුහුණලා වෙළද කටයුතු සදහා සුදුසුද වේ.\r\n0779043130\r\n

Houses
Size (S.F) : 2000
Bed Rooms : 2
Bath Rooms : 1
Address : mawaramandiya ,siyambalape
For rent
Gampaha, Biyagama
Ad ID 19342

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads