කදාන නිවසක් විකිනිමට ඇත. 8 parch

Published by Saman 2019-04-22 06:04:28 Gampaha, Kandana

කදාන නිවසක් විකිනිමට ඇත. 8 parch .\r\nමීගමුව කොළඹ බස් මර්ගයට 1 km.\r\nරාගම හොස්පිටල් එකට 3.5 km. \r\n0769221023

Houses
Size (S.F) : 00
Bed Rooms : 2
Bath Rooms :
Address : දකුණු බටගම , කදාන .
For sell
Gampaha, Kandana
Ad ID 24344

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads