තරු පංතියේ හොටෙල් ඇබෑර්තු වැටුප 45000/- වැ

Published by KESARA 2018-10-20 14:10:41 Colombo, Nugegoda

තරු පංතියේ හොටෙල් ඇබෑර්තු
වැටුප 45000/- වැඩි
0702094000/0702346663/070229400
අප ප‍්‍රධාන පෙළේ වෙරළ තීරයේ තරු පංතියේ හා සංචාරක මණ්ඩලයේ අප හොටෙල් සමූහ ව්යාපාරයේ සියලූම අංශවලට සේවකයින් කඩිනමින් බදවා ගැනේ.
( නුවර / සීගිරිය / පොළොනනරුව / අනුරාධපුර / නුවරඑළිය / පාසිකුඩා / ත‍්‍රීකුණාමලේ / දඹුල්ල / මීගමුව / උනවටුන / තංගල්ල / හික්කඩුව / ගල්කිස්ස / හම්බන්තොට / ගාල්ල / මාතර / මිරිස්ස / කොළඹ / හලාවත / මාරවිල / බෙන්තොට / අරුගම්බේ )
 කළමණාකරුවන්
 ං කෝකිවරුන්
 ං ස්ටුවර්ඞ්වරු
 ං රූම්බෝයිවරු
 ං පිලිගැනීමේ නිළධාරි
 ං කැසියර් / ස්ටෝ කීපර්
 ං බාමන් / බෙල් බෝයි
 ං කිචන් ස්ටුවර්ඩවරු
වයස 18-45 අතර පුහුණු / නුපුහුණූ දෙපාර්ශවයම බදවගැනේ.වරප‍්‍රසාද
• ං වැටුප 45000/- වැඩි
• ං කෑම / නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ
• ං නිල ඇදුම් සැපයේ.
• ං නිවාඩු හිමිකම්
• ං අතිකාළ දීමනා
• ං සේවක අර්ථසාදක
• ං රැකියව ස්ථිරයි
තරු පංතියේ හොටෙල් ඇබෑර්තු
වැටුප 45000/- වැඩි
0702094000/0702294000

අප ප‍්‍රධාන පෙළේ වෙරළ තීරයේ තරු පංතියේ හා සංචාරක මණ්ඩලයේ අප හොටෙල් සමූහ ව්යාපාරයේ සියලූම අංශවලට සේවකයින් කඩිනමින් බදවා ගැනේ.
( නුවර / සීගිරිය / පොළොනනරුව / අනුරාධපුර / නුවරඑළිය / පාසිකුඩා / ත‍්‍රීකුණාමලේ / දඹුල්ල / මීගමුව / උනවටුන / තංගල්ල / හික්කඩුව / ගල්කිස්ස / හම්බන්තොට / ගාල්ල / මාතර / මිරිස්ස / කොළඹ / හලාවත / මාරවිල / බෙන්තොට / අරුගම්බේ )

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Tourism
Job Type : Full time
Apply Via : all
For sell
Colombo, Nugegoda
Ad ID 15455

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka