මහනුවර නුදුරු බොදු ගොවි වයස 35

Published by abc 2018-07-14 12:07:06 Kandy, Kandy

මහනුවර නුදුරු බොදු ගොවි වයස 35ක් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මීඩියා අංශයේ සේවය කරන පුතුට සාමාන්‍ය පවුලකින් දියණියක් මව සොයයි. 081 2062705.

Groom
Marital Status : Unmarried
Age : 35
Marriage Proposal
Kandy, Kandy
Ad ID 2594
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka