සිංගප්පූරුවේ මාස තුනකින් පසු JOB VISA

Published by Globalway Foreign Education Consultants 2018-10-12 12:10:11 Ratnapura, Embilipitiya

>>සිංගප්පූරුවේ මාස 3 ක Theory කාලයකින් පසු JOB training VISA
####
➡️පිටත් වී සති දෙකක් තුල අර්ධකාලීන රැකියා සපයා දෙන බවට ලිකිත සහිතිකයක්

➡️මසකට රුපියල් 130,000/= පමණ උපයා ගත හැක.

➡️ආරක්ෂාකාරී නවාතැන් පහසුකම්.

➡️ලොව පිලිගත් බ්‍රිතාන්‍ය ඩිප්ලෝමා සහතිකයක්..

➡️ඔස්ට්‍රේලියාව,කැනඩාව,නවසීලන්තය ජපානය වැනි රටවලට Trasfer විය හැක.
🌍 මුලු වියදම රු 399,000 පමණයි🌎( courses fee,airport pikup , Insurance & counselor fee)

🎇ණය පහසුකම්

✔️ඔබට අවශ්‍ය නම් අප ආයතනය විසින් ඉහත කොන්දේසි ඒ ආකාරයටම සපුරන බවට නීතිඥයකු ඉදිරියේ ගිවිසුමට උවද එලඹීමට අවශ්‍ය කටයුතු සලසා දිය හැකිය.

Globalway Foreign Education Consultants
3වන මහල,මෙන්ඩිස් ගොඩනැගිල්ල ,නවනගර පාර,ඇඹිලිපිටිය
☎070 577 1819/ 076 106 3602

Jobs in Overseas
Industry : Work overseas
Job Type : Other
Apply Via : 0761063602
For sell
Ratnapura, Embilipitiya
Ad ID 14122

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads