සිංගප්පූරුවේ මාස තුනකින් පසු JOB VISA

Published by Globalway Foreign Education Consultants 2018-10-12 12:10:11 Ratnapura, Embilipitiya

>>සිංගප්පූරුවේ මාස 3 ක Theory කාලයකින් පසු JOB training VISA
####
➡️පිටත් වී සති දෙකක් තුල අර්ධකාලීන රැකියා සපයා දෙන බවට ලිකිත සහිතිකයක්

➡️මසකට රුපියල් 130,000/= පමණ උපයා ගත හැක.

➡️ආරක්ෂාකාරී නවාතැන් පහසුකම්.

➡️ලොව පිලිගත් බ්‍රිතාන්‍ය ඩිප්ලෝමා සහතිකයක්..

➡️ඔස්ට්‍රේලියාව,කැනඩාව,නවසීලන්තය ජපානය වැනි රටවලට Trasfer විය හැක.
🌍 මුලු වියදම රු 399,000 පමණයි🌎( courses fee,airport pikup , Insurance & counselor fee)

🎇ණය පහසුකම්

✔️ඔබට අවශ්‍ය නම් අප ආයතනය විසින් ඉහත කොන්දේසි ඒ ආකාරයටම සපුරන බවට නීතිඥයකු ඉදිරියේ ගිවිසුමට උවද එලඹීමට අවශ්‍ය කටයුතු සලසා දිය හැකිය.

Globalway Foreign Education Consultants
3වන මහල,මෙන්ඩිස් ගොඩනැගිල්ල ,නවනගර පාර,ඇඹිලිපිටිය
☎070 577 1819/ 076 106 3602

Jobs in Overseas
Industry : Work overseas
Job Type : Other
Apply Via : 0761063602
For sell
Ratnapura, Embilipitiya
Ad ID 14122

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka