රත්නපුර බස් නැවතුම් පල අසල නිවසක්

Published by Nalaka Kalupahana 2019-01-16 20:01:26 Ratnapura, Ratnapura

රත්නපුර බස් නැවතුම් පල අසල අංග සම්පූර්ණ නිවසක් විකිණීමට තිබේ,සම්පූර්ණයෙන් ටයිල් කර සිවිලිම ගසා ඇත.
ඔප්පු ප්ලැන් ඇත,ඉඩම පර්චස් 7
කාමර 2 සාලය කුස්සිය බාත් රූම් 1
ගරාජය
බස් නැවතුම් පලට මීටර් 300
පොම්ප කැලය රක්ෂිත වනයට ආසන්න නිස්කලංක පරිසරය,මුදල් හදිසියක් නිසා ඉක්මනින් විකිණීමට බලාපොරොත්තු වෙමි.ජනවාරි මස අවසන් වන තුරු කුලියට දී ඇත,මිල ලක්ෂ 55

Houses
Size (S.F) : 500
Bed Rooms : 2
Bath Rooms : 1
Address : inner circular road,Rathnapura
For sell
Ratnapura, Ratnapura
Ad ID 22055

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka