සුජතා රාහුල පාසල් සීමාවේ ඉඩමක්

Published by Achintha 2019-05-11 13:05:35 Matara, Matara

මාතර රාහුල සුජාතා පාසල් සීමාව තුල විදුලිය ,නල ජලය සියලු පහසුකම් සහිත (පැරණි නිවසක් සහිත) ඉඩම විකිණීමට ඇත.මිල ගණන් සාකච්චා කරගත හැක.

Land
Land Type : Residential
Land Size : 9.3 Perches
Address : සුමනසාර මාවත,වෙලේගොඩ,මාතර
For sell
Matara, Matara
Ad ID 24722

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads