කුරුණෑගල ,ගනේවත්ත නගර මධ්‍යයෙ පිහිටි

Published by Diyanath senanayaka 2019-01-11 09:01:00 Kurunegala, Kurunegala

මෙම අගනා පොල් ඉඩම පදිංචියට හෝ කොටස්කර විකිණීමට ඉතා සුදුසුයි.ගනේවත්ත දුම්රියපලට මීටර 100 යි.බස් මාර්ගයට මීටර 50යි.ඉඩමේ සිට කුරුණෑගලට විනාඩි 30යි.වාරියපොල නගරයට විනාඩි 20යි.

Land
Land Type : Commercial
Land Size : අ Acres
Address : කුරුණෑගල -ගනේවත්ත
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 21790

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka