කුරුණෑගල ,ගනේවත්ත නගර මධ්‍යයෙ පිහිටි

Published by Diyanath senanayaka 2019-01-11 09:01:00 Kurunegala, Kurunegala

මෙම අගනා පොල් ඉඩම පදිංචියට හෝ කොටස්කර විකිණීමට ඉතා සුදුසුයි.ගනේවත්ත දුම්රියපලට මීටර 100 යි.බස් මාර්ගයට මීටර 50යි.ඉඩමේ සිට කුරුණෑගලට විනාඩි 30යි.වාරියපොල නගරයට විනාඩි 20යි.

Land
Land Type : Commercial
Land Size : අ Acres
Address : කුරුණෑගල -ගනේවත්ත
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 21790

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads