නීරෝගිමත් ඉඟුරු බීජ

Published by සාගර සම්පත් 2018-12-21 10:12:21 Kurunegala, Ibbagamuwa

ගුණාත්මක ඉඟුරු බීජ විකිණීමට ඇත.ඇයි පමා වෙන්නේ අදම කතා කර ඔබගේ ජිවන ගමනට අත්වැලක් වෙන්න.

ඔබ නීරෝගිමත් ඉඟුරු බීජ මිල දී ගන්නේ ඇයි?

*විශාල වියදමක් දරා ඔබ රැවටී ඇත්නම් ඔබට ඔබට අත් වන ඉරණම කුමක්ද?එ නිසා ඔබ ඉඟුරු බීජ මිල දී ගැනීමේ මේ කරැණු පිළිබද සැලකිලිමත් විය යුතුය...

*නීරෝගී ඉඟුරු බීජ තුළින් ඔබට ලැබෙන වාසි

*ඔබගේ මුදල් ඉතිරි කර ගත හැක..

*නීරෝගිමත් වගාවක් පවතිනවා ගෙන යෑමට හැකි වීම.

*තෙල්,පොහොර වලට යන වියදම අවම කර ගැනීම

*ගුණාත්මක අස්වැන්නක් නෙළාගැනීමට හැකි වීම.

මෙවැනි දෑ ලබා ගැනීමට නම් කළ යුත්තේ නීරෝගීමත් බීජ මිළ දී ගැනීමයි...

1kg = රු.250 ( මිල ගණන් වෙනස් විය හැකිය.)

අදම කතා කර වෙනස වටහා ගන්න..

0716090309
සාගර සම්පත්

For sell
Kurunegala, Ibbagamuwa
Ad ID 20471

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka