වගාවට හෝ පදිංචියට සුදුසු සරුසාර ඉඩමක

Published by Kesara Nugapitiya 2018-12-20 09:12:14 Kegalle, Rambukkana

තේක්ක හෝ අගාවුඩ් වැනි දිගු කාලීන වාණිජ වගාවන්ට හෝ පදිංචියට ද සුදුසු සරුසාර වටිනා ඉඩමකි. කෑගල්ල රඹුක්කන මාර්ගයේ හිරිවඩුන්න හංදියෙන් හැරී පොල්ගහවෙල මාර්ගයේ කිලෝමීටරයක් පමණ දුරින් ඉඩම පිහිටා ඇත. පින්නවල අලි අනාථාගාරයට සහ එළිමහන් සත්ව උද්‍යානයට අසන්නය.
විමසීම්
0716826678
0776031591

Land
Land Type : Residential
Land Size : 130 Perches
Address : Andiramada, Hiriwadunna, Kgalle.
For sell
Kegalle, Rambukkana
Ad ID 20408

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads