කනිෂ්ඨ කළමණාකරු / කාර්ය මණ්ඩල සේවක

Published by ceylonads job bank 2018-11-10 10:11:13 Kandy, Kandy

Innovage (Pvt) Ltd ආයතනයේ දිවයින පුරා පවතින ශාඛා සදහා නවකයින් පුහුණුකර බදවා ගැනේ.

දඹුල්ල / කුරුණැගල / අනුරාධපුර / කැකිරාව / ත‍්‍රිකුණාමලය / මාතලේ / පොළොන්නරුව / නුවර / මහියංගණය


නොමිලේ පුහුණුව සමග ආහාර, නවාතැන්
අවම සුදුසුකම් O/L , A/L වේ
ඉංග‍්‍රීසි අපහසු අයට නොමිලේ ආයතනික වැඩමුළු

පුහුණුවේ දී රු.15,000/- , රු. 20,000/- දක්වා
පසුව රු. 56,000/- වැටුප සමග ස්ථීර පත්වීම්


(385)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 56000
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Kandy, Kandy
Ad ID 17520

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads