මැණික් ගල් විකිණීමට (අපල සඳහා මැණික්)

Published by MOHAMED 2019-01-24 14:01:21 Kalutara, Kalutara

සියලු වර්ග වලින් මැණික් ගල් විකිණීමට තිබේ. \r\nඔබට අපල සඳහා අවශ්‍ය \r\nනිල් මැණික්, \r\nපුෂ්පරාග,\r\nපද්මරාග,\r\nවෛරූඩි,\r\nසුදු නිල් වෙන ඕනම වර්ග වලින් මැණික් ලබා ගැනීමට අමතන්න. \r\nසාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1000/= ලබා ගත හැක. \r\nCarrat 100 බර තොග වශයෙන් ලබා ගැනීමේදී හා රත්තරන් සාප්පු සදහා විශේෂ මිලකට ලබා ගත හැක. \r\n

Jewellery
Item Condition : New
Item Type : unisex
For sell
Kalutara, Kalutara
Ad ID 22407

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads