මැණික් ගල් විකිණීමට (අපල සඳහා මැණික්)

Published by MOHAMED 2019-01-24 14:01:21 Kalutara, Kalutara

සියලු වර්ග වලින් මැණික් ගල් විකිණීමට තිබේ. \r\nඔබට අපල සඳහා අවශ්‍ය \r\nනිල් මැණික්, \r\nපුෂ්පරාග,\r\nපද්මරාග,\r\nවෛරූඩි,\r\nසුදු නිල් වෙන ඕනම වර්ග වලින් මැණික් ලබා ගැනීමට අමතන්න. \r\nසාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1000/= ලබා ගත හැක. \r\nCarrat 100 බර තොග වශයෙන් ලබා ගැනීමේදී හා රත්තරන් සාප්පු සදහා විශේෂ මිලකට ලබා ගත හැක. \r\n

Jewellery
Item Condition : New
Item Type : unisex
For sell
Kalutara, Kalutara
Ad ID 22407

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka