රැකව සංචාරක කලාපයේ වෙරළට මුහුණලා ඉඩම

Published by PROUD MARKER real estate 2020-01-22 09:01:45 Hambantota, Tangalla

තංගල්ල රැකව සංචාරක කලාපයේ අගනා ඉඩමක් විකිණීමට.

ඉඩම පර්චස් 240
වෙරළට මුහුණලා ඇත.
නිරවුල් ඔප්පු.
කැස්බෑ නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව.

Land
Land Type : Commercial
Land Size : 240 Perches
Address : තංගල්ල ,රැකව වෙරළ
For sell
Hambantota, Tangalla
Ad ID 26068

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka